Als onderdeel van de door ons aangenomen werkzaamheden worden persoonsgegevens verwerkt. SVK Tegelwerken BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze gegevensverwerking houden wij ons aan de eisen van de AVG. Dat houdt onder andere in dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 

Toelichting

  • onze verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor correspondentie en communicatie;
  • we zullen u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en zullen dat ook eisen van partijen die in onze opdracht gedeelde persoonsgegevens verwerken;
  • wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • SVK Tegelwerken is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Gebruik van persoonsgegevens

In het algemeen worden persoonsgegevens aangeleverd door onze opdrachtgevers. Maar het kunnen ook door uzelf aangedragen persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld na bezoek aan showroom of het invullen van een online contactformulier. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden aangeleverd of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • alle personen die namens SVK Tegelwerken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • onze medewerkers en de uit naam van ons handelende partners zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij over u ontvangen hebben. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze partners. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen. 
Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te trekken. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16-03-2020.